Now showing items 60-79 of 148

  • Η γήρανση, οι θεραπείες και η HBOT συγκριτικά 

   Γιάτρο, Σπυρίδων Μάριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-09-05)
   Η καλύτερη ερμηνεία που έχουμε για την γήρανση στο μοριακό επίπεδο είναι πως προκαλείται από βλάβες στο DNA. Πιθανός μηχανισμός δράσης είναι η μετατόπιση των ρυθμιστικών ενζύμων της χρωματίνης, από τις κανονικές τους ...
  • Η εξέλιξη των ανοσολογικών αναλυτών από το 2000 έως το 2021 

   Τσάτση, Χρυσή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-12-20)
   Σκοπός: Η Βιοϊατρική τεχνολογία σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη στις μέρες μας και στοχεύει στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών και συστημάτων στον τομέα της υγείας και στην πληρέστερη κατανόηση του ανθρώπινου οργανισμού. Στην ...
  • Η ρομποτική στη νευροχειρουργική 

   Παλλάνι, Φιοράλμπα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-09-28)
   Τις τελευταίες δεκαετίες η τεχνολογία στον τομέα της ιατρικής πραγματοποιεί άλματα με καινοτόμες εφαρμογές, όπως την είσοδο της ρομποτικής χειρουργικής στη θεραπεία και στην φροντίδα των ασθενών. Συνεπώς, δημιουργείται η ...
  • Θεωρητική Μελέτη της γραμμικότητας του ενδογενούς συντελεστή μετατροπής ενέργειας ακτινοβολίας Χ σε οπτική ενέργεια, σε σχέση με φάσματα ακτινογραφικής λυχνίας 

   Δημητρακόπουλος, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-06-21)
   Είναι επιτακτική ανάγκη οι σπινθηριστές να έχουν υψηλή ενεργειακή ανάλυση ώστε να ανιχνεύουν τις ακτίνες Χ αλλά και όταν απορροφούν ενέργεια ακτινών Χ να παρουσιάζουν γραμμική απόκριση σε σχέση με την παραγωγή φωτονίων. ...
  • Θεωρητικός σχεδιασμός και προδιαγραφές μικρής μονάδας περίθαλψης ογκολογικών ασθενών 

   Χρυσάφης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-04-15)
  • Ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη και χρήση αξονικής τομογραφίας και ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας 

   Ποτουρίδου, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-06)
   Η αξονική τομογραφία και αργότερα η αγγειογραφία αποτέλεσαν σταθμούς στην ιστορία της ιατρικής εξέλιξης. Απαρχή για την ανακάλυψη και στη συνέχεια βελτίωση αυτών των διαδικασιών, υπήρξε η ανακάλυψη των ακτίνων Χ. Η ...
  • Καινοτόμος θεραπευτική μέθοδος: διαμαγνητικός επιταχυντής ενεργών μορίων 

   Καριντζαΐδης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-01)
   Ο σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η παρουσίαση του Επιταχυντή Ενεργών Μορίων, ενός καινοτόμου μηχανήματος που βρίσκει εφαρμογή κυρίως στον τομέα της φυσικοθεραπείας. Αρχικά, γίνεται αναφορά στο φαινόμενο ...
  • Κατασκευή θαλάμου επώασης με χρήση μικροεπεξεργαστή 

   Κυριάκος, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-24)
   Στόχος αυτής της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός θαλάμου επώασης για βακτηριακή καλλιέργεια χρησιμοποιώντας προσβάσιμα υλικά και εξαρτήματα. Η θερμοκοιτίδα θα παρέχει ένα ελεγχόμενο περιβάλλον απαραίτητο ...
  • Κατασκευή θερμομέτρου 

   Αντωνόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-25)
   Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατανόηση του όρου θερμοκράσια με μεγαλύτερη εστίαση στη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος καθώς και η σχεδίαση και υλοποιήση ενός θερμομέτρου. Πιο συγκεκριμένα ...
  • Κατασκευή και χειρισμός ρομποτικού βραχίονα για αναγνώριση ιατρικών εργαλείων με χρήση NFC 

   Στριμπίνου, Χρυσούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-15)
   Στο επίκεντρο της παρούσας διπλωματικής εργασίας τίθεται ο ρομποτικός βραχίονας LeArm, ο οποίος είναι ανθρωπομορφικού τύπου με 5 βαθμούς ελευθερίας. Στα πλαίσια της εργασίας κατασκευάστηκε ο ρομποτικός βραχίονας και ...
  • Κατασκευή προσωπίδας για την προστασία και την τήρηση των μέτρων κατά του κορωνοϊού 

   Πάντος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-15)
   Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή και τοποθέτηση συστήματος προστασίας κατά του κορωνοϊού πάνω σε προσωπίδα. Το σύστημα βασίζεται στην αναπτυξιακή πλακέτα του Arduino και είναι σε θέση να ...
  • Κατασκευή ρομποτικού χεριού ελεγχόμενου εξ αποστάσεως 

   Ελεζάι, Στίβεν-Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-14)
   Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη και εφαρμογή των ρομποτικών συστημάτων ολοένα και αυξάνεται στην επιστήμη της ιατρικής. Πιο συγκεκριμένα την τελευταία δεκαετία, η χρήση ασύρματων ιατροτεχνολογικών συστημάτων έχει αυξηθεί ...
  • Κατασκευή συστήματος ηλεκτροκαρδιογράφου με τη χρήση προγραμματιζόμενου μικροελεγκτή 

   Πανσεληνάς, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-04)
   Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή ενός συστήματος ηλεκτροκαρδιογράφου για την παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας με τη χρήση πλατφόρμας Arduino. Το πρώτο μέρος αφορά τη μελέτη της λειτουργίας ...
  • Κατασκευή φορητής συσκευής καταγραφής ζωτικών σημείων 

   Νασόπουλος, Απόστολος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-19)
   Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγινε υπό την επίβλεψη και τη καθοδήγηση του αναπληρωτή καθηγητή κ. Ασβεστά Παντελεήμωνα, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης και απόκτησης του προπτυχιακού διπλώματος Μηχανικών ...
  • Κβαντική βιολογία 

   Παπαθεοδώρου, Σοφία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-14)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια, στο κεφάλαιο 1 γίνεται ιστορική αναδρομή στις ανακαλύψεις ορόσημο της κβαντικής μηχανικής αλλά και της κβαντικής βιολογίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται ...
  • Κβαντική πληροφορική & κβαντικοί υπολογιστές 

   Φούντας, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-21)
   Η παρακάτω εργασία έχει ως θέμα την Κβαντική Πληροφορική και τους Κβαντικούς Υπολογιστές. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο, θα μιλήσουμε για την Κβαντική Πληροφορική. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή ...
  • Κβαντικοί Υπολογιστές Και Κβαντική Επικοινωνία 

   Ανδριόπουλος, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-14)
   Η παρoύσα εργασία αποτελεί μια μελέτη επί των διαφόρων τεχνολογιών στην Κβαντική Επικοινωνία. Ειδικότερα, αναλύονται τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η χρήση κβαντικών τεχνολογιών έναντι των κλασικών τηλεπικοινωνιών, ενώ ...
  • Μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης - βαθιάς μάθησης για την διάγνωση της νόσου Alzheimer με απεικονιστικές μεθόδους 

   Μαγιάκου, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-09)
   Η ανίχνευση εγκεφαλικών ασθενειών σε πρώιμο στάδιο μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην προσπάθεια ίασής τους. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) αυξάνεται σε όλους τους τομείς της επιστήμης και ...
  • Μελέτες ταξινόμησης φυσικών προϊόντων με εργαλεία Μηχανικής Μάθησης και Χημειοπληροφορικής 

   Παναγιωτόπουλος, Βασίλης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-21)
   Σκοπός Τα φυσικά προϊόντα είναι χημικές ενώσεις οι οποίες απαντώνται στην φύση. Τα τελευταία χρόνια η αξιοποίηση τους στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας έχει αυξηθεί ραγδαία. Επιπλέον, γίνονται ολοένα και περισσότερες ...
  • Μελέτη ακτινοθεραπείας μικρών πεδίων 

   Σφυριδάκη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-25)
   Σκοπός: Κύριος σκοπός είναι η διερεύνηση και ανάλυση των τεχνικών ακτινοθεραπείας για μικρά πεδία, καθώς και η αναλυτική παράθεση των μηχανημάτων που υποστηρίζουν τη μέθοδο αυτή. Επίσης, έγινε αναζήτηση του βέλτιστου υλικού ...