Now showing items 67-86 of 149

  • Καινοτόμος θεραπευτική μέθοδος: διαμαγνητικός επιταχυντής ενεργών μορίων 

   Καριντζαΐδης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-01)
   Ο σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η παρουσίαση του Επιταχυντή Ενεργών Μορίων, ενός καινοτόμου μηχανήματος που βρίσκει εφαρμογή κυρίως στον τομέα της φυσικοθεραπείας. Αρχικά, γίνεται αναφορά στο φαινόμενο ...
  • Κατασκευή θαλάμου επώασης με χρήση μικροεπεξεργαστή 

   Κυριάκος, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-24)
   Στόχος αυτής της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός θαλάμου επώασης για βακτηριακή καλλιέργεια χρησιμοποιώντας προσβάσιμα υλικά και εξαρτήματα. Η θερμοκοιτίδα θα παρέχει ένα ελεγχόμενο περιβάλλον απαραίτητο ...
  • Κατασκευή θερμομέτρου 

   Αντωνόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-25)
   Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατανόηση του όρου θερμοκράσια με μεγαλύτερη εστίαση στη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος καθώς και η σχεδίαση και υλοποιήση ενός θερμομέτρου. Πιο συγκεκριμένα ...
  • Κατασκευή και χειρισμός ρομποτικού βραχίονα για αναγνώριση ιατρικών εργαλείων με χρήση NFC 

   Στριμπίνου, Χρυσούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-15)
   Στο επίκεντρο της παρούσας διπλωματικής εργασίας τίθεται ο ρομποτικός βραχίονας LeArm, ο οποίος είναι ανθρωπομορφικού τύπου με 5 βαθμούς ελευθερίας. Στα πλαίσια της εργασίας κατασκευάστηκε ο ρομποτικός βραχίονας και ...
  • Κατασκευή προσωπίδας για την προστασία και την τήρηση των μέτρων κατά του κορωνοϊού 

   Πάντος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-15)
   Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή και τοποθέτηση συστήματος προστασίας κατά του κορωνοϊού πάνω σε προσωπίδα. Το σύστημα βασίζεται στην αναπτυξιακή πλακέτα του Arduino και είναι σε θέση να ...
  • Κατασκευή ρομποτικού χεριού ελεγχόμενου εξ αποστάσεως 

   Ελεζάι, Στίβεν-Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-14)
   Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη και εφαρμογή των ρομποτικών συστημάτων ολοένα και αυξάνεται στην επιστήμη της ιατρικής. Πιο συγκεκριμένα την τελευταία δεκαετία, η χρήση ασύρματων ιατροτεχνολογικών συστημάτων έχει αυξηθεί ...
  • Κατασκευή συστήματος ηλεκτροκαρδιογράφου με τη χρήση προγραμματιζόμενου μικροελεγκτή 

   Πανσεληνάς, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-04)
   Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή ενός συστήματος ηλεκτροκαρδιογράφου για την παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας με τη χρήση πλατφόρμας Arduino. Το πρώτο μέρος αφορά τη μελέτη της λειτουργίας ...
  • Κατασκευή φορητής συσκευής καταγραφής ζωτικών σημείων 

   Νασόπουλος, Απόστολος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-19)
   Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγινε υπό την επίβλεψη και τη καθοδήγηση του αναπληρωτή καθηγητή κ. Ασβεστά Παντελεήμωνα, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης και απόκτησης του προπτυχιακού διπλώματος Μηχανικών ...
  • Κβαντική βιολογία 

   Παπαθεοδώρου, Σοφία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-14)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια, στο κεφάλαιο 1 γίνεται ιστορική αναδρομή στις ανακαλύψεις ορόσημο της κβαντικής μηχανικής αλλά και της κβαντικής βιολογίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται ...
  • Κβαντική πληροφορική & κβαντικοί υπολογιστές 

   Φούντας, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-21)
   Η παρακάτω εργασία έχει ως θέμα την Κβαντική Πληροφορική και τους Κβαντικούς Υπολογιστές. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο, θα μιλήσουμε για την Κβαντική Πληροφορική. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή ...
  • Κβαντικοί Υπολογιστές Και Κβαντική Επικοινωνία 

   Ανδριόπουλος, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-14)
   Η παρoύσα εργασία αποτελεί μια μελέτη επί των διαφόρων τεχνολογιών στην Κβαντική Επικοινωνία. Ειδικότερα, αναλύονται τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η χρήση κβαντικών τεχνολογιών έναντι των κλασικών τηλεπικοινωνιών, ενώ ...
  • Μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης - βαθιάς μάθησης για την διάγνωση της νόσου Alzheimer με απεικονιστικές μεθόδους 

   Μαγιάκου, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-09)
   Η ανίχνευση εγκεφαλικών ασθενειών σε πρώιμο στάδιο μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην προσπάθεια ίασής τους. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) αυξάνεται σε όλους τους τομείς της επιστήμης και ...
  • Μελέτες ταξινόμησης φυσικών προϊόντων με εργαλεία Μηχανικής Μάθησης και Χημειοπληροφορικής 

   Παναγιωτόπουλος, Βασίλης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-21)
   Σκοπός Τα φυσικά προϊόντα είναι χημικές ενώσεις οι οποίες απαντώνται στην φύση. Τα τελευταία χρόνια η αξιοποίηση τους στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας έχει αυξηθεί ραγδαία. Επιπλέον, γίνονται ολοένα και περισσότερες ...
  • Μελέτη ακτινοθεραπείας μικρών πεδίων 

   Σφυριδάκη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-25)
   Σκοπός: Κύριος σκοπός είναι η διερεύνηση και ανάλυση των τεχνικών ακτινοθεραπείας για μικρά πεδία, καθώς και η αναλυτική παράθεση των μηχανημάτων που υποστηρίζουν τη μέθοδο αυτή. Επίσης, έγινε αναζήτηση του βέλτιστου υλικού ...
  • Μελέτη Δοσίμετρων με Τεχνολογία Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου με Ημιαγώγιμο Οξείδιο του Μετάλλου / Πυριτίου 

   Εφραιμίδης, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-26)
   Η δοσιμετρία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται αποκλειστικά με τις μετρήσεις των ιοντίζουσων ακτινοβολιών και είχε ως βασικό σκοπό την μέτρηση αλλά και την ανίχνευση των ακτινοβολιών, που αδημονούν κινδύνους ακόμη και ...
  • Μελέτη ιατρικών εγκαταστάσεων σε ακτινοδιαγνωστικό τμήμα 

   Ανδρεοπούλου, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-02)
   Η διάγνωση και η πρόληψη ασθενειών αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για μια υγιή ζωή. Από την ανακάλυψη των Ακτίνων-Χ το 1895 από τον Wilhelm Conrad Roentgen, την εισαγωγή του φίλμ από τον George Eastman το 1918, το ...
  • Μελέτη και ανάλυση ομοιωμάτων για έλεγχο απεικόνισης συστημάτων πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού 

   Κουνάδη, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-11)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία που διεξάγεται στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών του τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής , αφορά την μελέτη και την ανάλυση εμπορικών ομοιωμάτων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ποιότητας ...
  • Μελέτη και κατασκευή ελεγκτή κίνησης τομογραφικού ικριώματος μέσω μικροελεγκτή 

   Μητσόπουλος, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-09)
   Η γ-κάμερα αποτελεί τη βασική συσκευή διαγνωστικής απεικόνισης στην πυρηνική ιατρική, σε συνδυασμό με τα ραδιοφάρμακα που χορηγούνται στον ασθενή πριν την εξέταση, γίνεται δυνατή η οπτικοποίηση της λειτουργίας του ...
  • Μελέτη και κατηγοριοποίηση ψευδενδείξεων κατά την απεικόνιση με συστήματα μαγνητικού Σσντονισμού 

   Μαρινάκος, Παναγιώτης - Χρήστος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-03-04)
   Ο σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η μελέτη και κατηγοριοποίηση των Ψευδενδείξεων που συναντούνται στα απεικονιστικά συστήματα του Μαγνητικού Συντονισμού . Αρχικά γίνεται θεωρητική αναφορά σε ένα πλήθος ...
  • Μελέτη και σχεδιασμός ομοιώματος ποιότητας εικόνας απεικόνισης άκρων ιπποειδούς με ακτίνες-Χ 

   Κουβεδάκη, Σπυριδούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-13)
   Στην διαγνωστική απεικόνιση, η χρήση ομοιωμάτων παίζει καθοριστικό ρόλο για την αξιολόγηση των διάφορων συστημάτων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους. Στα ακτινογραφικά συστήματα, η συμβολή των ομοιωμάτων είναι υψίστης ...