Show simple item record

Ανάλυση δορυφορικών γεωδαιτικών παρατηρήσεων GNSS για την εκτίμηση μετακινήσεων στην περιοχή της Αττικής

dc.contributor.advisorAnastasiou, Dimitrios
dc.contributor.authorΑσπιώτη, Καλλιόπη
dc.date.accessioned2022-07-27T14:35:57Z
dc.date.available2022-07-27T14:35:57Z
dc.date.issued2022-07-20
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/2700
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-2540
dc.description.abstractΣτην παρούσα εργασία έγινε ανάλυση δορυφορικών γεωδαιτικών παρατηρήσεων GNSS για την εκτίμηση μετακινήσεων στην περιοχή της Αττικής. Η περιοχή της Αττικής από γεωτεκτονική άποψη αποτελεί την βορειοδυτική απόληξη του σημερινού ενεργού ηφαιστειακού τόξου. Η περιοχή της Αττικής είναι η πιο πυκνοκατοικημένη και για αυτό είναι σημαντικό να γίνεται εκτίμηση των παραμορφώσεων και της πιθανής επικινδυνότητας που μπορεί να έχουν, διότι κατοικεί πολύ κόσμος και υπάρχουν πολλά και μεγάλα τεχνικά έργα και κατασκευές. Αξιοποιήθηκε το ήδη υλοποιημένο δίκτυο σημείων GNSS από το ερευνητικό πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ την περίοδο του 2012, στην περιοχή της Αττικής 28 σημείων, οπότε αποφασίστηκε να γίνει επαναμέτρηση του δικτύου το 2021. Μετά από αναγνώριση στις περιοχές, βρέθηκαν και μετρήθηκαν τα 14 σημεία, οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για χρονικό διάστημα 1-2 ωρών. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν οι μόνιμοι σταθμοί DYNG και ΤΕΙΑ. Οι επιλύσεις των μετρήσεων έγιναν με δύο διαφορετικές μεθόδους, την μέθοδο του απόλυτου εντοπισμού χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα CSRS-PPP και του σχετικού εντοπισμού χρησιμοποιώντας το λογισμικό Leica Infinity, με σύστημα αναφοράς το ITRF2014. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση των δυο μεθόδων όπου οι μετρήσεις αναφέρονται κάθε φορά στην ίδια εποχή (2012.7, 2021.9), έχει υλοποιηθεί στο ίδιο σύστημα αναφοράς και συγκρίνονται τα αποτελέσματα των διαφορετικών μεθόδων απόλυτου και σχετικού προσδιορισμού. Παρατηρείται ότι το σημείο AR01 έχει μεγάλες διαφορές. Πιθανώς οφείλεται στα εμπόδια που υπήρχαν επειδή ήταν κάτω από δέντρα και η επίλυση δεν είναι τόσο καλή με τη μέθοδο του απόλυτου εντοπισμού. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν μετακινήσεις μεταξύ των εποχών 2012-2021, με δυο διαφορετικούς τρόπους. Για κάθε μέθοδο επίλυσης έγινε ο υπολογισμός των μετατοπίσεων μεταξύ των δύο εποχών παρατηρήσεων. Παρατηρείται από ότι σε κάποια σημεία υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά στον απόλυτο προσδιορισμό. Επίσης το σημείο ΑΡ09 παρουσιάζει και στις δύο μεθόδους μετακινήσεις της τάξης των τριών μέτρων, οπότε μάλλον έχει μετακινηθεί και δεν χρησιμοποιήθηκε στην συνέχεια. Στον απόλυτο προσδιορισμό όλες οι ταχύτητες έχουν κατεύθυνση ΝΝΑ. Στον σχετικό προσδιορισμό οι ταχύτητες έχουν ίδια κατεύθυνση ΝΝΑ. Για την επίλυση του απόλυτου προσδιορισμού οι ταχύτητες κυμαίνονται στην διεύθυνσης Β-Ν από -15.1 έως -7.4 mm/yr, στην διεύθυνση Α-Δ από 6.1 έως 17.2 mm/yr και κατακόρυφα από -12.4 έως 13 mm/yr. Για την επίλυση του σχετικού προσδιορισμού οι ταχύτητες κυμαίνονται στην διεύθυνση Β-Ν από -12.8 έως -5 mm/yr, στην διεύθυνση Α-Δ από 5.6 έως 12.5 mm/yr και κατακόρυφα από -13.1 έως 5.6 mm/yr. Υπολογίστηκε ένα τελικό πεδίο ταχυτήτων στο ITRF2014 με τα αποτελέσματα του σχετικού προσδιορισμού και αφαιρώντας το σημείο ΑΡ09 που δείχνει ότι η περιοχή έχει κατεύθυνση ΝΝΑ. Στη συνέχεια έγινε υπολογισμός του πεδίου ταχυτήτων ως προς σταθερή Ευρώπη αξιοποιώντας την διαδικτυακή εφαρμογή Plate Motion Calculator της υπηρεσίας Unavco. Οι ταχύτητες κυμαίνονται από -20 εως -27 mm/yr στη διεύθυνση Βορράς-Νότος και από -12 εως -19 mm/yr στη διεύθυνση Ανατολή-Δύση. Η γενικότερη κίνηση της περιοχής είναι σε ΝΔ κατεύθυνση. Τέλος έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων με άλλες εργασίες όπου παρατηρείται ότι τα αποτελέσματα ήταν συμβατά.el
dc.format.extent106el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectGNSSel
dc.subjectΜετατοπίσειςel
dc.subjectPPPel
dc.subjectΣχετικός προσδιορισμός θέσηςel
dc.subjectΑττικήel
dc.subjectΠεδίο ταχυτήτωνel
dc.subjectITRF2014el
dc.subjectEUREFel
dc.subjectΑπόλυτος προσδιορισμός θέσηςel
dc.subjectΚαμπάνιες μετρήσεωνel
dc.titleΑνάλυση δορυφορικών γεωδαιτικών παρατηρήσεων GNSS για την εκτίμηση μετακινήσεων στην περιοχή της Αττικήςel
dc.title.alternativeAnalysis of GNSS satellite geodetic observations for the estimation of movements in the Attica regionel
dc.typeΔιπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠαγούνης, Βασίλειος
dc.contributor.committeeΓιαννίου, Μιχαήλ
dc.contributor.facultyΣχολή Μηχανικώνel
dc.contributor.departmentΤμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικήςel
dc.description.abstracttranslatedIn the present study, geodetic GNSS observations analysis was carried out for the estimation of tectonic shifts in the Attica region. From a geotectonic point of view, the region of Attica is the northwestern end of the current active volcanic arc. The region of Attica is the most densely populated and that is why it is important to assess the deformation fields and the possible danger they may have, because many people live there and large technical projects and structures established there. An already implemented network of GNSS sites was utilized by the ARCHIMEDES research program in the period of 2012, in the area of Attica conclude 28 points, so it was decided to re-measure the network in 2021. After recognition in the areas, the 14 points were found and measured. The observations where carried out for a period of 1-2 hours. The permanent stations DYNG and TEIA were also used. For the observations processing two different methods was used, the Precise Point Positioning (PPP) using the CSRS-PPP online platform and the relative static positioning using the Leica Infinity software, with the ITRF2014 reference system. A comparison of the two methods was carried out where the measurements refer to the same epoch (2012.7, 2021.9), the same reference system has been implemented and the results of the different methods of absolute and relative positioning are compared. It is observed that the AR01 has large differences. It is probably due to the obstacles that existed because it was under the trees and the solution is not so good by the method of PPP. Then, displacements were calculated between the seasons 2012-2021, in two different ways. For each solution method, the displacements between the two periods of observations were calculated. It is observed that in some sites there is a greater difference in the PPP solution. Also, point AP09 shows in both methods movements of the order of three meters, so it has probably been moved and was not used afterwards. In the PPP solution, all velocities are in a SE direction. In the relevant static positioning solution, the velocities have the same SE direction. In PPP solution, the velocities range in the N-S direction from -15.1 to -7.4 mm/yr, in the E-W direction from 6.1 to 17.2 mm/yr and vertically from -12.4 to 13 mm/yr. For the double differences solution, the velocities range in the N-S direction from -12.8 to -5 mm/yr, in the E-W direction from 5.6 to 12.5 mm/yr and vertically from -13.1 to 5.6 mm/yr. A final velocity field was calculated in ITRF2014 with the results of the double-differences solution and exclude the AP09 point indicating that the region has a SE direction. Then a velocity field with respect to a stable Europe was calculated using the Plate Motion Calculator online application of the Unavco service. The velocities range from -20 to -27 mm/yr in the North-South direction and from -12 to -19 mm/yr in the East-West direction. The general movement of the area is in a SW direction. Finally, the results were compared with previous studies where it is obvious that the results were compatible.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές