Show simple item record

Διερεύνηση της πρόθεσης και της στάσης για μητρικό θηλασμό σε λεχωίδες της περιφέρειας

dc.contributor.advisorIliadou, Maria
dc.contributor.authorΠουρούλα, Μαριλένα
dc.date.accessioned2022-08-25T05:14:59Z
dc.date.available2022-08-25T05:14:59Z
dc.date.issued2022-07-25
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/2794
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-2634
dc.description.abstractAbstract Introduction: Breastfeeding is central to healthy human development. The World Health Organization and international organizations concerned with human health and well-being in general highlight the central importance of breastfeeding in promoting healthy development. Based on the existing literature, it is possible that some women's attitudes towards breastfeeding may not be positive, which seems to be related to specific socio-demographic characteristics. Aim: The present study aims to investigate the attitudes and intention of mothersregarding breastfeeding and their association with breastfeeding indicators in the maternity ward and the role of related socio-demographic factors. Methodology: A synchronous convenience study was performed, in which 150 mothers were asked about their intention and attitude for breastfeeding in 2 hospital units in the region. The study was conducted from July 16, 2021 to June 22, 2022. The Iowa Infant Feeding Attitude Scale (IIFAS) questionnaire was used to measure breastfeeding attitudes. The collected data were analyzed using SPSS for Windows (version 22). Results: Some central findings emerge from the research that was conducted. First, most women are characterized by a positive attitude towards breastfeeding (58.7%), while a highly significant proportion (41.3%) are characterized by neutral attitudes. Second, there seems to be a differentiation of attitudes towards breastfeeding based on women's educational level, as women with a master's or doctoral degree had more positive attitudes than high school graduates (p=0. 020). Third, intention to breastfeed the baby was associated with more positive attitudes towards breastfeeding (p=0.004). Fourth, support from midwives and partner was associated with more positive attitudes towards breastfeeding (p=0.002 & 0.010 respectively). Conclusions: Based on the above, it is suggested that midwives develop interventions to address the knowledge asymmetry on the part of women, which may lead women with lower educational level to form less positive attitudes towards breastfeeding. In addition, it seems imperative to develop broader interventions targeting the general population to improve knowledge and attitudes towards breastfeeding. Key-words: attitudes; breastfeeding; infants; midwivesel
dc.format.extent86el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΒρέφοςel
dc.subjectΘηλασμόςel
dc.subjectΜαίεςel
dc.titleΔιερεύνηση της πρόθεσης και της στάσης για μητρικό θηλασμό σε λεχωίδες της περιφέρειαςel
dc.title.alternativeΔιερεύνηση της πρόθεσης και της στάσης για μητρικό θηλασμό σε λεχωίδες της περιφέρειαςel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΓαλάνης, Πέτρος
dc.contributor.committeeDAGLA, MARIA
dc.contributor.committeeΓαλάνης
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιαςel
dc.contributor.departmentΤμήμα Μαιευτικήςel
dc.contributor.masterΠροηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδαel
dc.description.abstracttranslatedΠερίληψη Εισαγωγή: Ο μητρικός θηλασμός είναι κεντρικής σημασίας για την υγιή ανάπτυξη του ανθρώπου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και γενικότερα οι διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με την ανθρώπινη υγεία και ευεξία αναδεικνύουν την κεντρική σημασία του μητρικού θηλασμού για την προαγωγή της υγιούς ανάπτυξης. Με βάση την υφιστάμενη βιβλιογραφία, ενδεχομένως οι στάσεις ορισμένων γυναικών έναντι του μητρικού θηλασμού να μην είναι θετικές, κάτι που φαίνεται να σχετίζεται με συγκεκριμένα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να διερευνήσειτη στάση και την πρόθεση των λεχωίδων όσον αφορά το θηλασμό και τη συσχέτισή τους με τους δείκτες θηλασμού στο μαιευτήριο καθώς και το ρόλο σχετικών κοινωνικο-δημογραφικών παραγόντων. Μεθοδολογία:Πραγματοποιήθηκε μία συγχρονική μελέτη με δείγμα ευκολίας, όπου ερωτήθηκαν 150 λεχωίδες όσον αφορά την πρόθεση και τη στάση τους για το μητρικό θηλασμό, σε 2 νοσοκομειακές μονάδες της περιφέρειας.Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τις 16 Ιουλίου 2021 έως τις 22 Ιουνίου 2022. Για τη μέτρηση των στάσεων των λεχωίδων σχετικά με το μητρικό θηλασμό χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Iowa Infant Feeding Attitude Scale (IIFAS). Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν με τη χρήση του SPSS για Windows (έκδοση 22). Αποτελέσματα: Από την έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε, προκύπτουν ορισμένες κεντρικές διαπιστώσεις. Πρώτον, οι περισσότερες γυναίκες διακρίνονται από μία θετική στάση έναντι του μητρικού θηλασμού (58.7%), ενώ ένα ιδιαίτερα υπολογίσιμο ποσοστό (41.3%) διακρίνεται από ουδέτερες στάσεις. Δεύτερον, φαίνεται πως υπάρχει μία διαφοροποίηση των στάσεων έναντι του μητρικού θηλασμού με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών, καθώς οι γυναίκες που είχαν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών είχαν πιο θετικές στάσεις από τις απόφοιτες Γυμνασίου και Λυκείου (p=0.020). Τρίτον, η πρόθεση για θηλασμό του μωρού σχετίζεται με πιο θετικέςστάσεις για το θηλασμό (p=0.004). Τέταρτον, η υποστήριξη από τις μαίες και από το σύντροφο συνδέεται με πιο θετικές στάσεις όσον αφορά το θηλασμό (p=0.002 & 0.010 αντίστοιχα). Συμπεράσματα: Με αφετηρία τα ανωτέρω, προτείνεται η ανάπτυξη παρεμβάσεων από τις/τους μαίες/τές για την κάλυψη της ασυμμετρίας γνώσης από πλευράς των γυναικών, που ενδεχομένως να οδηγεί τις γυναίκες με πιο χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο στη διαμόρφωση λιγότερο θετικών στάσεων έναντι του θηλασμού. Επιπροσθέτως, κρίνεται επιβεβλημένη η ανάπτυξη ευρύτερων παρεμβάσεων που θα στοχεύουν στο γενικό πληθυσμό για τη βελτίωση των γνώσεων και των στάσεων όσον αφορά το μητρικό θηλασμό. Λέξεις κλειδιά:“Βρέφος”, “Θηλασμός”,“Μαίες”, “Στάσεις”, “Πρόθεση”el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές