Show simple item record

Η Επίδραση της Πνευματικότητας και της Θρησκευτικότητας στο Άγχος και την Κατάθλιψη Ασθενών υπό Χημειοθεραπεία

dc.contributor.advisorΓκοβίνα, Ουρανία
dc.contributor.authorΜπεμπένη, Χαρίκλεια
dc.date.accessioned2022-09-02T08:12:13Z
dc.date.issued2022-07-08
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/2821
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-2661
dc.description.abstractΕισαγωγή: Ο καρκίνος αποτελεί μία πολύ σοβαρή και σύνθετη ομάδα νοσημάτων. Πέραν της σωματικής επιβάρυνσης, ο καρκίνος επηρεάζει τους ασθενείς και σε πνευματικό και ψυχολογικό επίπεδο επιφέροντας άγχος, κατάθλιψη, φοβία ακόμα και θυμό. Μεθοδολογία: Διεξήχθη ποσοτική, συγχρονική και περιγραφική μελέτη με δειγματοληψία ευκολίας. Το δείγμα αποτέλεσαν 60 ασθενείς με καρκίνο ηλικίας άνω των 18 ετών που λάμβαναν χημειοθεραπεία και δεν βρίσκονταν στο τελικό στάδιο της νόσου. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής ερωτηματολόγια: α) ερωτηματολόγιο δημογραφικών και κλινικών στοιχείων, β) το Royal Free Interview for Religious and Spiritual Beliefs για τη διερεύνηση της πνευματικότητας και της θρησκευτικότητας γ) και η κλίμακα DASS 21 (Depression Anxiety Stress Scale) για τη διερεύνηση του άγχους, της κατάθλιψης και του στρες των συμμετεχόντων. Αποτελέσματα: Μετά την ανάλυση των δεδομένων τα αποτελέσματα έδειξαν πως όσο περισσότερη ήταν η διάρκεια της νόσου των συμμετεχόντων τόσο περισσότερη κατάθλιψη αισθάνονταν. Όσο υψηλότερος ήταν ο βαθμός πνευματικότητας και θρησκευτικότητάς τους, τόσο λιγότερη ήταν η κατάθλιψη και το άγχος που αισθάνονταν. Όσο αφορά την πνευματικότητα βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες είχαν μετρίου βαθμού πνευματικότητα με μέση τιμή 33,817,6 μονάδες καθώς και ότι το 51,7% είχαν μια πνευματική και θρησκευτική κατανόηση για τη ζωή με το 83,3% αυτών να δηλώνουν πως η προσευχή έχει σημαντικό ρόλο στις πνευματικές και θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Ενώ το 63,3% δήλωσαν ότι δεν ακολουθούσαν κάποια θρησκεία. Όσο μεγαλύτεροι ήταν οι συμμετέχοντες τόσο περισσότερο ήταν και το άγχος που είχαν. Οι συμμετέχοντες οι οποίοι είτε ήταν έγγαμοι είτε ούτε ζούσαν με κάποιον σύντροφο, είχαν σημαντικά λιγότερο άγχος. Μόνο ο αριθμός χημειοθεραπειών βρέθηκε να σχετίζεται με τη βαθμολογία Στρες των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα όσο περισσότερες ήταν οι χημειοθεραπείες που είχαν κάνει τόσο πιο αυξημένο ήταν και το στρες που αισθάνονταν. Συμπερασματικά βρέθηκε ότι το 51,7% των συμμετεχόντων είχαν φυσιολογικά επίπεδα κατάθλιψης, το 20% είχαν σοβαρό επίπεδο άγχους και το 21,7% είχαν μέτρια επίπεδα στρες. Συμπεράσματα: Τόσο οι πνευματικές όσο και οι θρησκευτικές ανάγκες συχνά δεν ικανοποιούνται στους ογκολογικούς ασθενείς, καθώς οι επαγγελματίες υγείας μπορεί να τις θεωρούν δευτερευούσης σημασίας. Μέσα από τη μελέτη φάνηκε ότι η στροφή του ανθρώπου προς μία ανώτερη δύναμη έχει σημαντική θετική επίδραση στην ποιότητα ζωής του. Οι ασθενείς με υψηλότερη πνευματικότητα και θρησκευτικότητα είχαν χαμηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης καθώς έχουν την ελπίδα και την πίστη ότι ο Θεός θα τους βοηθήσει σε αυτό που δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό. Όσο οι ασθενείς πλησιάζουν προς το τέλος τους, η ανάγκη για την ικανοποίηση των πνευματικών και των θρησκευτικών τους αναγκών αυξάνεται, καθώς αυξάνεται και η αναζήτηση για το τι υπάρχει μετά το θάνατο.el
dc.format.extent96el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΠνευματικότηταel
dc.subjectΘρησκείαel
dc.subjectΚατάθλιψηel
dc.subjectΆγχοςel
dc.subjectΑσθενείς με καρκίνοel
dc.titleΗ Επίδραση της Πνευματικότητας και της Θρησκευτικότητας στο Άγχος και την Κατάθλιψη Ασθενών υπό Χημειοθεραπείαel
dc.title.alternativeThe Effect of Spirituality and Religion on Anxiety and Depression in Patients Undergoing Chemotherapyel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚαλεμικεράκης, Ιωάννης
dc.contributor.committeePlakas, Sotirios
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιαςel
dc.contributor.departmentΤμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.contributor.masterΔιαχείριση Χρόνιων Νοσημάτωνel
dc.description.abstracttranslatedIntroduction: Cancer is a very serious and complex group of diseases. In addition to the physical burden, cancer affects patients both spiritually and psychologically, causing anxiety, depression, phobia and even anger. Methodology: Quantitative, cross sectional and descriptive study was conducted by convenience sampling. The sample consisted of 60 cancer patients over 18 who were receiving chemotherapy and were not in the final stage of the disease. The following questionnaires were used for data collection a) demographic and clinical data questionnaire b) the Royal Free Interview for Religious and Spiritual Beliefs to investigate the spirituality and religiosity c) and the DASS 21 scale (Depression Anxiety Stress Scale) to investigate participants’ anxiety, depression and stress. Results: After analyzing the data, the results showed that the longer the participants’ disease lasted, the more depression they felt. The higher their level of the spirituality and religiosity, the less depressed and anxious they felt. Regarding spirituality, it was found that the participants had a moderate degree of spirituality with an average value of 33.817.6 points and that 51.7% had a spiritual and religious understanding of life with 83.3% of them state that prayer has an important role in their spiritual and religious beliefs. While 63.3% stated that they didn’t follow any religion. The older the participants, the more anxiety they had. Participants who were either married or not living with a partner had significantly less anxiety. Only the number of the chemotherapies was found to be related to the participants’ stress score and in particular the more chemotherapies they had done, the greater the stress, they felt. It was found that 51.7% of participants had normal level of depression, 20% had severe level of anxiety and 21.7% had moderate level of stress. Conclusion: Both spiritual and religious needs are often not met in cancer patients, as the health professionals may consider them secondary. Through the study, it was seemed that the conversion of individuals towards the Divine has a significant positive effect on the quality of life. Patients with higher spirituality and religiosity had lower level of anxiety and depression as they had the hope and belief that God would help them in what it is not humanly possible. As patients approach their end, the need to satisfy their spiritual and religious needs, increases as does the search for what exists after death.el
dcterms.embargoTerms12 monthsel
dcterms.embargoLiftDate2023-09-02T08:12:13Z


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές