Show simple item record

Αντιλήψεις επαγγελματιών υγείας των μαιευτικών/ γυναικολογικών τμημάτων ως προς την έννοια της διαπολιτισμικής φροντίδας στη περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας

dc.contributor.advisorΠαλάσκα, Ερμιόνη
dc.contributor.authorΒουγιούκα, Χαραλαμπία
dc.date.accessioned2023-04-05T06:32:34Z
dc.date.available2023-04-05T06:32:34Z
dc.date.issued2023-03-27
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/4174
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-4013
dc.description.abstractΗ Ελλάδα είναι μια πολυπολιτισμική χώρα, ιδίως τα τελευταία χρόνια, και οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν πολιτισμικά κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη. Η διαπολιτισμική μαιευτική είναι μια σημαντική πτυχή της υγειονομικής περίθαλψης. Ο αυξανόμενος πολυπολιτισμικός πληθυσμός στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις μαίες και τους γιατρούς, οι οποίοι καλούνται να παρέχουν ατομική και ολοκληρωμένη φροντίδα στους ασθενείς τους. Για να γίνει αυτό, οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις πολιτισμικές διαφορές στις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές φροντίδας. Αυτό απαιτεί να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την πολιτισμική επάρκεια. Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει τη διαπολιτισμική μαιευτική ικανότητα των επαγγελματιών της μαιευτικής υγείας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πώς το υγειονομικό προσωπικό ανταποκρίνεται στις διαπολιτισμικές ανάγκες κάθε μονάδας υγείας . Πραγματοποιήθηκαν σχετικές έρευνες με ερωτηματολόγιο στο ιατρικό προσωπικό των παραπάνω τμημάτων. Τα ερωτηματολόγια σχεδιάστηκαν για να διερευνήσουν την πολιτισμική επάρκεια μέσω των γνώσεων, των δεξιοτήτων, της αντιμετώπισης διαπολιτισμικών καταστάσεων, της πολιτισμικής ευαισθητοποίησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν στατιστικά με τη χρήση του λογισμικού SPSS 25. Η ανάλυση παραγόντων του ερωτηματολογίου ανέδειξε την ανάγκη για περισσότερο εξατομικευμένη και πολιτισμικά προσαρμοσμένη φροντίδα και εκπαίδευση στη διαπολιτισμική μαιευτική ήδη από το πρώτο έτος σπουδών. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, η ευαισθητοποίηση σε θέματα πολυπολιτισμικότητας και ποικιλομορφίας και η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους και τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης. Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, και ευρύτερα, κινείται προς ένα πιο ανθρωπιστικό εκπαιδευτικό μοντέλο.el
dc.format.extent86el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el*
dc.subjectΥπηρεσίες μαιευτικής φροντίδαςel
dc.subjectΔιαπολιτισμική μαιευτική φροντίδαel
dc.subjectΔιαπολιτισμική εκπαίδευση στη μαιευτικήel
dc.subjectΔιαπολιτισμική υγείαel
dc.titleΑντιλήψεις επαγγελματιών υγείας των μαιευτικών/ γυναικολογικών τμημάτων ως προς την έννοια της διαπολιτισμικής φροντίδας στη περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίαςel
dc.title.alternativePerceptions of health professionals of obstetrics/gynecology departments regarding the concept of intercultural care in the region of central Macedoniael
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeVivilaki, Victoria
dc.contributor.committeeΔάγλα, Μαρία
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιαςel
dc.contributor.departmentΤμήμα Μαιευτικήςel
dc.contributor.masterΠροηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδαel
dc.description.abstracttranslatedGreece is a multicultural country, especially in recent years, and health professionals must be able to provide culturally appropriate health care. Cross-cultural midwifery is an important aspect of health care. The growing multicultural population in most developed countries is a major challenge for midwives and doctors, who are called upon to provide individual and comprehensive care to their patients. To do this, health professionals need to recognize and understand cultural differences in values, beliefs and care practices. This requires them to acquire the necessary knowledge and skills for cultural competence. The aim of this study was to investigate the intercultural obstetrical competence of obstetrical health professionals in Central Macedonia and how the health personnel respond to the intercultural needs of each health unit. Relevant surveys were carried out with a questionnaire to the medical staff of the above departments. The questionnaires were designed to explore cultural competence through knowledge, skills, dealing with intercultural situations, cultural awareness, education and training. Data were statistically processed using SPSS 25 software. Factor analysis of the questionnaire highlighted the need for more personalized and culturally adapted care and training in intercultural midwifery from the first year of study. The study concluded that training health professionals, raising awareness of multiculturalism and diversity, and acquiring basic skills are necessary to perform their duties more effectively and improve the quality of care. The healthcare system, and more broadly, is moving towards a more humanistic educational model.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές