Now showing items 1-20 of 32

  • Beyond 400G. A preliminary study of the 800Gb/s and 1.6Tb/s technologies 

   Φιλίππου, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-01)
   This paper provides a preliminary study of 800Gb/s and 1.6Tb/s Ethernet technologies as a result of the activities of the IEEE 802.3 Beyond 400Gb/s Ethernet Task Force (B400G TF), which was established in January 2021. The ...
  • Quantum Technologies and the Integration of Security Principles on Data Communications 

   Φουστάνας, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-05-17)
   One of the biggest Technological marvel of the 19th century, knows as the Computer, has known huge upgrades since it’s first launch. The working principle was simple, yet ingenious as it turned out. The flow of electricity, ...
  • Αρχιτεκτονικές οπτικών δικτύων σε δίκτυα κέντρων δεδομένων 

   Γαλυφοπούλου, Διονυσία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-04-06)
   Τα τελευταία χρόνια, εφαρμογές με επίκεντρο τα δεδομένα, όπως ροές βίντεο υψηλής ευκρίνειας, η κοινωνική δικτύωση και το cloud computing σε συνδυασμό με τη μεγάλη διάδοση κινητών συσκευών όπως τα smartphones και τα tablet ...
  • Ασφαλής παρακολούθηση & διαχείριση έξυπνων αυτοκινήτων με χρήση ασύρματων αισθητήρων 

   Καρακατσάνης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-06-25)
   Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση & παρουσίαση των προτύπων που διέπουν τις εφαρμογές επικοινωνίας με χρήση ασύρματων αισθητήρων στα πρότυπα του 5G. Η εργασία θα παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία αναφορικά με την ...
  • Αυθεντικοποίηση συσκευών IoT με χρήση έξυπνων συμβολαίων 

   Τασατζής, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-10)
   Η ταχεία εξάπλωση των συσκευών του Internet of Things (IoT) έχει δημιουργήσει πολυάριθμες ευκαιρίες για καινοτομία και ευκολία. Ωστόσο, τα εγγενή τρωτά σημεία των οικοσυστημάτων IoT δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις, ιδίως ...
  • Αυτόνομα αυτοκίνητα: Σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτομίες στην κατασκευή τους 

   Μάσσας, Ελευθέριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-06-14)
   Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη των βασικών τεχνολογιών που συνθέτουν την αυτόνομη οδήγηση, με στόχο την διερεύνηση του επιπέδου ωριμότητας της τεχνολογίας για πλήρη εφαρμογή σε επιβατικά οχήματα. ...
  • Δίκτυα ευαίσθητα στο χρόνο και εφαρμογές τους στην 4η βιομηχανική επανάσταση 

   Βλαχώνης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-04-13)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται σε Δίκτυα ευαίσθητα στο χρόνο (Time Sensitive Networking - TSN). Θα διερευνηθούν οι απαιτήσεις τέτοιων δικτύων και η επεκτασιμότητά τους. Ακόμα, θα εξεταστούν οι περιπτώσεις ...
  • Διαχωρισμός οπτικών κέντρων δεδομένων 

   Καλδάνης, Λάζαρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-02-10)
   Ο 21ος αιώνας είναι μια ακμάζουσα εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας. Είναι επίσης η εποχή του cloud computing όπου τα δεδομένα που βασίζονται στο διαδίκτυο διαχειρίζονται από απομακρυσμένα μέρη. Τα δεδομένα εισάγονται, ...
  • Διαχωρισμός πόρων στα κέντρα δεδομένων με τη χρήση οπτικών δικτύων 

   Κυριακάκος, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-07)
   Τα τελευταία χρόνια, εφαρμογές με επίκεντρο τα δεδομένα, όπως ροές βίντεο υψηλής ευκρίνειας, η κοινωνική δικτύωση κλπ, σε συνδυασμό με τη μεγάλη διάδοση κινητών συσκευών όπως τα smartphones και τα tablet, έχουν συμβάλει ...
  • Διαχωρισμός στα σύγχρονα κέντρα δεδομένων 

   Βαλλάς, Ευστάθιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-07)
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με το Disaggregation (διαχωρισμό) στα Κέντρα δεδομένων. Αρχικά γίνεται εισαγωγή στις έννοιες του νέφους ώστε ο αναγνώστης να οικειοποιηθεί με κάποιες έννοιες αλλά και ...
  • Δράσεις Δυναμικού Τεμαχισμού Δικτύων για την Προώθηση Εφαρμογών στο Πλαίσιο 5G 

   Λιούμπας, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-01-22)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου δράσεων δυναμικού τεμαχισμού δικτύου (dynamic network slicing) για την ενίσχυση των διαφόρων εφαρμογών 5G. Η εργασία επιδιώκει να καλύψει βασικά ...
  • Εξετάζοντας την εξάλειψη των μη γραμμικών φαινομένων στις οπτικές ίνες, αξιοποιώντας τις τεχνικές πιθανοκρατικής & μηχανικής μάθησης (bi-LSTM) 

   Σφυριδάκη, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-14)
   Στις οπτικές ίνες υφίστανται δύο νοσογόνα προβλήματα, ο θόρυβος και η μη γραμμικότητα, που δυσχεραίνονται με την αύξηση της απόστασης. Για την μείωση του θορύβου είναι αναγκαία η αύξηση της ισχύος, ενώ για την αντιμετώπιση ...
  • Επεξεργαστές σύγχρονης τεχνολογίας για Edge Computing 

   Σκάρου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-05-31)
   Οι υπολογιστές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητας των ανθρώπων της εποχής μας. Πλέον, μεγάλος αριθμός υπολογιστών λειτουργεί αυτόνομα, έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον του, συλλέγει στοιχεία και τα αποστέλλει ...
  • Επισκόπηση Προτύπων για Εφαρμογές Επικοινωνίας "Vehicle to Everything" ("V2X") 

   Τσικανδυλάκης, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-05-26)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάδειξη, τη διερεύνηση και την παρουσίαση της επικοινωνίας V2X (Vehicle to Everything). Η επικοινωνία V2X ανάλογα με τη σύνδεση που πραγματοποιεί το όχημα διακρίνεται σε ...
  • Εφαρμογή Τεχνολογίας SDN για Data Centers 

   Νικούλης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2020-10-05)
   Η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας Software Define Networking για τα Κέντρα Δεδομένων μικρής η μεγάλης κλίμακας για την εύρεση αποδοτικότερης δρομολόγησης εντός του δικτύου σε πραγματικό χρόνο. Πιο ...
  • Η εξέλιξη των παθητικών οπτικών δικτύων 

   Χρυσικός, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-14)
   Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, θα μελετηθούν και θα παρουσιαστούν συγκριτικά τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στα παθητικά οπτικά δίκτυα. Θα καταγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες ...
  • Η Εφαρμογή της Μηχανικής Μάθησης στα Δίκτυα Επικοινωνιών με έμφαση σε 5G Δίκτυα και Οπτικά Δίκτυα 

   Ζιώγος, Φώτιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-02)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την εφαρμογή της μηχανικής μάθησης στα δίκτυα 5G καθώς και σε οπτικά δίκτυα. Σε πρώτο στάδιο έχουν αναπτυχθεί κάποιες εισαγωγικές έννοιες των δικτύων 5G αλλά και των οπτικών ...
  • Η συμβολή των τεχνολογιών 5G στον τομέα των Media & Entertainment 

   Δράμπαλου, Σταματία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-25)
   Ζούμε στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, όπου όλοι οι τομείς, από τις δημόσιες υπηρεσίες μέχρι εταιρείες μεταφοράς αγαθών ,ψηφιοποιούνται. Η τεχνολογία, η οποία θα συμβάλει σε αυτή την επανάσταση, είναι το 5G. ...
  • Η χρήση των ασύρματων δικτύων αισθητήρων (WSNs) για την προστασία κρίσιμων υποδομών τηλεπικοινωνιών από κακόβουλες ενέργειες και φυσικές καταστροφές 

   Καπάτος, Γρηγόριος; Παραμυθέλλης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-12-10)
   Στο σύγχρονο κόσμο, το Διαδίκτυο (Internet) ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στη ζωή μας παρέχοντας μεγαλύτερες ταχύτητες σύνδεσης, δυνατότητα διακίνησης δεδομένων μεγάλου όγκου και αυξημένο επίπεδο ασφάλειας. Η ...
  • Κινητή υπολογιστική άκρου σε περιβάλλοντα 5G 

   Τσουφαντάρης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-11)
   Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία μελέτη, αναφορικά με την Κινητή Υπολογιστική Άκρου σε Δίκτυα Επικοινωνιών Πέμπτης Γενιάς. Προσεγγίζονται και αναλύονται θέματα τα οποία αφορούν δομές και έννοιες που απαρτίζουν τα ...