Show simple item record

Παιδαγωγική και διδακτική διαχείριση της σεξουαλικότητας στο νηπιαγωγείο.

dc.contributor.advisorΦώτη, Παρασκευή
dc.contributor.advisorMOUSENA, ELENI
dc.contributor.authorΜυλωνά, Σεβαστή
dc.date.accessioned2021-02-15T11:49:08Z
dc.date.issued2021-02-12
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/196
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-47
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η παιδική σεξουαλικότητα αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα και η κατάλληλη διαπαιδαγώγηση των παιδιών απασχολεί εκπαιδευτικούς, γονείς και ερευ-νητές. Σκοπός: Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις και τις εμπειρίες των νηπιαγωγών πάνω στο θέμα της σεξουαλικής αγωγής, τόσο από γενική παιδαγωγική άποψη όσο και από τη διδακτική οπτική. Μέθοδος: Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για αυτόν το σκοπό είναι η ποιοτική. Εφαρμόζεται η τεχνική της ημι-δομημένης συνέντευξης σε εν ενεργεία νηπιαγωγούς που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση, με σκοπό τη συλλογή των προς ανάλυση δε-δομένων. Τα ερωτήματα που διερευνώνται ιδιαίτερα είναι το κατά πόσο οι νηπιαγωγοί αναλαμβάνουν και υλοποιούν προγράμματα σεξουαλικής αγωγής, σε ποιο βαθμό αι-σθάνονται επαρκείς και πρόθυμοι για αυτό, αν υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες και ποιοι είναι αυτοί. Επιπλέον, διερευνάται το ζήτημα της συνεργασίας τους με τους γο-νείς για το θέμα αυτό. Αποτελέσματα: Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αναδεικνύει ξεκάθαρα ότι η πλειοψηφία των νηπιαγωγών του δείγματος υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα ένταξης της σεξουαλικής αγωγής στη βαθμίδα εκπαίδευσης του νηπιαγωγείου, επιχειρηματο-λογώντας υπέρ αυτής της τοποθέτησης. Επιπλέον, εντάσσει περιστασιακά δραστηριό-τητες σεξουαλικής αγωγής στο διδακτικό της έργο και διαχειρίζεται με ευσυνειδησία και με προθυμία τις σεξουαλικές εκδηλώσεις των νηπίων. Συγχρόνως, τονίζει ρητώς την ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση και για τήρηση υποστηρικτικής στάσης εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας συνδέονται με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και έρευνα. Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα της εργασίας θεωρούμε ότι συμβάλουν στην ενί-σχυση της γνώσης των εκπαιδευτικών για το εν λόγω θέμα και την ανάπτυξή του ως βασικό περιεχόμενο σπουδών στην εκπαίδευση.el
dc.format.extent225el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.publisherΑνώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el*
dc.subjectΨυχοσεξουαλική ανάπτυξηel
dc.subjectΠαιδική σεξουαλικότητα
dc.subjectΑγωγή υγείας
dc.subjectΣεξουαλική κακοποίηση
dc.subjectΣεξουαλική αγωγή
dc.subjectΠροσχολική ηλικία
dc.titleΠαιδαγωγική και διδακτική διαχείριση της σεξουαλικότητας στο νηπιαγωγείο.el
dc.title.alternativePedagogical and didactic management of sexuality in kindergartenel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeePapageorgiou, Efstathia
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιαςel
dc.contributor.departmentΤμήμα Βιοϊατρικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΠαιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεωνel
dc.description.abstracttranslatedIntroduction: Child sexuality is an extremely important issue and the proper upbring-ing of children concerns teachers, parents and researchers. Purpose: This paper explores the views and experiences of kindergarten teachers on the subject of sex education, both from a general pedagogical point of view and from a didactic point of view. Method: The methodology used for this purpose is qualitative. The technique of semi-structured interview is applied to practicing kindergarten teachers, serving in public education, in order to collect the data to be analyzed. The questions that are being investigated in particular are whether kindergarten teachers undertake and implement sex education programs, to what extent they feel sufficient and willing to do so, if there are inhibitory factors and who they are. In addition, the issue of their coopera-tion with parents on this issue is being investigated. Results: The presentation of the results clearly show that the majority of kindergarten teachers in the sample emphasize the importance of including sex education in the level of education of the kindergarten, arguing in favor of this position. In addition, they occasionally incorporate sex education activities into their teaching work and con-scientiously and willingly manage the sexual manifestations of infants. At the same time, it’s explicitly emphasized the need for continuous training and for maintaining a supportive attitude on the part of the Ministry of Education. The results of the present work are related to the existing literature and research. Conclusions: We consider the conclusions of the work to contribute to the enhance-ment of teachers' knowledge on this subject and its development as a key content of studies in education.el
dcterms.embargoTerms12 monthsel
dcterms.embargoLiftDate2022-02-15T11:49:08Z


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές