Now showing items 92-111 of 210

  • Ιστορία και κοινωνικές προεκτάσεις της απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού 

   Αποστόλου, Δέσποινα-Αθηνά (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-22)
   Η Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (Magnetic Resonance Imaging-MRI) είναι μια από τις πιο χρήσιμες απεικονιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ιατρική, για την απεικόνιση δομών του ανθρώπινου σώματος. Στην ...
  • Ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη και χρήση αξονικής τομογραφίας και ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας 

   Ποτουρίδου, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-06)
   Η αξονική τομογραφία και αργότερα η αγγειογραφία αποτέλεσαν σταθμούς στην ιστορία της ιατρικής εξέλιξης. Απαρχή για την ανακάλυψη και στη συνέχεια βελτίωση αυτών των διαδικασιών, υπήρξε η ανακάλυψη των ακτίνων Χ. Η ...
  • Καινοτόμος θεραπευτική μέθοδος: διαμαγνητικός επιταχυντής ενεργών μορίων 

   Καριντζαΐδης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-03-01)
   Ο σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η παρουσίαση του Επιταχυντή Ενεργών Μορίων, ενός καινοτόμου μηχανήματος που βρίσκει εφαρμογή κυρίως στον τομέα της φυσικοθεραπείας. Αρχικά, γίνεται αναφορά στο φαινόμενο ...
  • Κατασκευή θαλάμου επώασης με χρήση μικροεπεξεργαστή 

   Κυριάκος, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-24)
   Στόχος αυτής της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός θαλάμου επώασης για βακτηριακή καλλιέργεια χρησιμοποιώντας προσβάσιμα υλικά και εξαρτήματα. Η θερμοκοιτίδα θα παρέχει ένα ελεγχόμενο περιβάλλον απαραίτητο ...
  • Κατασκευή θερμομέτρου 

   Αντωνόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-07-25)
   Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατανόηση του όρου θερμοκράσια με μεγαλύτερη εστίαση στη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος καθώς και η σχεδίαση και υλοποιήση ενός θερμομέτρου. Πιο συγκεκριμένα ...
  • Κατασκευή και χειρισμός ρομποτικού βραχίονα για αναγνώριση ιατρικών εργαλείων με χρήση NFC 

   Στριμπίνου, Χρυσούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-15)
   Στο επίκεντρο της παρούσας διπλωματικής εργασίας τίθεται ο ρομποτικός βραχίονας LeArm, ο οποίος είναι ανθρωπομορφικού τύπου με 5 βαθμούς ελευθερίας. Στα πλαίσια της εργασίας κατασκευάστηκε ο ρομποτικός βραχίονας και ...
  • Κατασκευή παλμικού οξύμετρου 

   Καλαντζής, Αριστείδης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-10-05)
   Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η κατασκευή μιας φορητής διάταξης, που καταγράφει ορισμένα βασικά βιοσήματα, όπως ο καρδιακός ρυθμός (ΒΡΜ) και το ποσοστό οξυγόνου στο αίμα (SpO2) του ανθρωπίνου σώματος. Η προβολή ...
  • Κατασκευή προσωπίδας για την προστασία και την τήρηση των μέτρων κατά του κορωνοϊού 

   Πάντος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-15)
   Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή και τοποθέτηση συστήματος προστασίας κατά του κορωνοϊού πάνω σε προσωπίδα. Το σύστημα βασίζεται στην αναπτυξιακή πλακέτα του Arduino και είναι σε θέση να ...
  • Κατασκευή ρομποτικού βραχίονα με διασύνδεση στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και χρήση Arduino 

   Αγγελόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-09-28)
  • Κατασκευή ρομποτικού χεριού ελεγχόμενου εξ αποστάσεως 

   Ελεζάι, Στίβεν-Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-14)
   Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη και εφαρμογή των ρομποτικών συστημάτων ολοένα και αυξάνεται στην επιστήμη της ιατρικής. Πιο συγκεκριμένα την τελευταία δεκαετία, η χρήση ασύρματων ιατροτεχνολογικών συστημάτων έχει αυξηθεί ...
  • Κατασκευή συστήματος εντοπισμού θέσης ασθενών με νόσο Alzheimer 

   Κολυμπίρης, Βασίλης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-10-05)
   Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η υλοποίηση ενός συστήματος εντοπισμού γεωγραφικής θέσης των ατόμων με τη νόσο Alzheimer σε πραγματικό χρόνο κάνοντας χρήση του μικροελεγκτή «Arduino UNO R3». Η νόσος ...
  • Κατασκευή συστήματος ηλεκτροκαρδιογράφου με τη χρήση προγραμματιζόμενου μικροελεγκτή 

   Πανσεληνάς, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-10-04)
   Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή ενός συστήματος ηλεκτροκαρδιογράφου για την παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας με τη χρήση πλατφόρμας Arduino. Το πρώτο μέρος αφορά τη μελέτη της λειτουργίας ...
  • Κατασκευή φορητής συσκευής καταγραφής ζωτικών σημείων 

   Νασόπουλος, Απόστολος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2022-07-19)
   Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγινε υπό την επίβλεψη και τη καθοδήγηση του αναπληρωτή καθηγητή κ. Ασβεστά Παντελεήμωνα, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης και απόκτησης του προπτυχιακού διπλώματος Μηχανικών ...
  • Κατασκευή ψηφιακού ομοιώματος βασισμένο σε εικόνα μαστογραφίας 

   Τσάκα, Αντωνία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-07-09)
   Σκοπό της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη μεθοδολογίας κατασκευής ψηφιακού ομοιώματος βασισμένο σε εικόνα μαστογραφίας, καθώς και η αξιολόγηση του μέσω της προσομοίωσης της ακτινοβόλησης με τη χρήση ...
  • Κβαντική βιολογία 

   Παπαθεοδώρου, Σοφία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-14)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια, στο κεφάλαιο 1 γίνεται ιστορική αναδρομή στις ανακαλύψεις ορόσημο της κβαντικής μηχανικής αλλά και της κβαντικής βιολογίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται ...
  • Κβαντική πληροφορική & κβαντικοί υπολογιστές 

   Φούντας, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-10-21)
   Η παρακάτω εργασία έχει ως θέμα την Κβαντική Πληροφορική και τους Κβαντικούς Υπολογιστές. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο, θα μιλήσουμε για την Κβαντική Πληροφορική. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή ...
  • Κβαντικοί Υπολογιστές Και Κβαντική Επικοινωνία 

   Ανδριόπουλος, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-14)
   Η παρoύσα εργασία αποτελεί μια μελέτη επί των διαφόρων τεχνολογιών στην Κβαντική Επικοινωνία. Ειδικότερα, αναλύονται τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η χρήση κβαντικών τεχνολογιών έναντι των κλασικών τηλεπικοινωνιών, ενώ ...
  • Λειτουργική μελέτη εγκεφάλου με την τεχνική fNIRS (Functional Near-Infrared Spectroscopy) 

   Ψυχογυιού, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-11-23)
   Η λειτουργική φασματοσκοπία εγγύς υπερύθρου (fNIRS), αποτελεί μία σχετικά νέα μη επεμβατική μέθοδο νευροαπεικόνισης του εγκεφάλου, που παρακολουθεί τις αλλαγές στην αιμοδυναμική απόκριση εντός του φλοιού, αξιολογώντας ...
  • Μαθηματική δημιουργία ομοιώματος για μελέτη της επίδρασης της έκθεσης στη μαστογραφία 

   Κατσανεβάκη, Σπυριδούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2024-03-11)
   Οι ιατρικές εικόνες αποτελούν καίριο μέρος της σύγχρονης διαγνωστικής διαδικασίας πολλών ασθενειών και προκειμένου να μην οδηγούν σε υπο- ή υπερ-διάγνωση, πρέπει να είναι ποιοτικές. Υπάρχουν πολυάριθμοι παράγοντες που ...
  • Μέθοδοι απεικόνισης μαστού 

   Μποζινάκη Αναγνωστάκη, Θεοδώρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2023-11-23)
   Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης σύγχρονων μεθόδων απεικόνισης του μαστού. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση και κατανόηση των μεθόδων απεικόνισης μαστού, η ανάλυση της κάθε μεθόδου, καθώς ...