Now showing items 1-20 of 160

  • Imaging tools in preclinical research micro CT, SPECT, PET 

   Πηλάτης, Ειρηναίος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02)
   Over the past decades the area of medical imaging has evolved rapidly. This is demonstrated by the increasing number of imaging systems in hospitals and research facilities and the increasing number of people specializing ...
  • Ανάπτυξη συστήματος ρομποτικών βραχιόνων για συνεργατικές εργασίες 

   Χαμάλης, Πιερής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-22)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει αρχικά μια ιστορική αναδρομή των ρομπότ και τις εφαρμογές τους σε διάφορους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση τους στον τομέα της ιατρικής αποτέλεσε την κεντρική ιδέα για την ...
  • Επεξεργασία και ανάλυση εικόνας μικροσκοπίας για τη μελέτη προκαρκινικών αλλοιώσεων τραχήλου της μήτρας 

   Βάσιος, Ορέστης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-23)
   Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και ανάπτυξη ενός συστήματος λήψης, επεξεργασίας και ανάλυσης ιστοπαθολογικών εικόνων μικροσκοπίας προ-καρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας χαμηλού ...
  • Τεχνικές διαμόρφωσης της δέσμης στην σύγχρονη υπερηχογραφία 

   Φενέκου, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-24)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία ασχολούμαστε με ένα ραγδαία εξελισσόμενο πεδίο της υπερηχογραφίας, αυτό της διαμόρφωσης δέσμης, εστιάζοντας στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη υπερηχογραφία. Με στόχο την ...
  • Σύστημα γραμμικού επιταχυντή με μαγνητικό τομογράφο στη σύγχρονη ακτινοθεραπεία 

   Τζαβάρας, Γρηγόριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-25)
   Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη ενός συστήματος γραμμικού επιταχυντή (LINAC) για ακτινοθεραπευτικούς σκοπούς λαμβάνοντας διαγνωστική πληροφορία από ένα σύστημα μαγνητικού συντονισμού (MRI). Η λειτουργία και η ένταξη ...
  • Μελέτη ακτινοθεραπείας μικρών πεδίων 

   Σφυριδάκη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-02-25)
   Σκοπός: Κύριος σκοπός είναι η διερεύνηση και ανάλυση των τεχνικών ακτινοθεραπείας για μικρά πεδία, καθώς και η αναλυτική παράθεση των μηχανημάτων που υποστηρίζουν τη μέθοδο αυτή. Επίσης, έγινε αναζήτηση του βέλτιστου υλικού ...
  • GlovAid: Ένα γάντι βοηθείας για τους τυφλούς 

   Μπενέα, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-03-04)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία του GlovAid, ενός γαντιού, που όπως δηλώνει και το όνομά του προσφέρει βοήθεια στην καθημερινότητα ανθρώπων με τύφλωση. Έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει την ...
  • Σύγκριση 18F-FDG και 68Ga-DOTATATE PET/CT σε νευροενδοκρινείς όγκους του ήπατος 

   Zάκου, Λεοντία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-03-08)
   Σκοπός Η εργασία αποσκοπεί στο να υποδείξει την αναγκαιότητα της διάγνωσης των νευροενδοκρινών όγκων, που βρίσκονται στο ήπαρ, με το απεικονιστικό σύστημα PET/CT και με τη βοήθεια των ραδιοφαρμάκων 18F-FDG και 68Ga-DOTATATE. ...
  • Νανοσωματίδια Χρυσού στην Ιατρική Απεικόνιση 

   Αργυρούδης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07)
   Η νανοϊατρική ορίζεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας ως η κλινική εφαρμογή της νανοτεχνολογίας, η οποία αναφέρεται σε εξαιρετικά συγκεκριμένες ιατρικές παρεμβάσεις στην νανο-κλίμακα για τη διαλογή, τη διάγνωση και ...
  • Επεξεργασία και ανάλυση ιατρικής εικόνας δερματοσκοπίου 

   Ντάλλης, Παύλος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-13)
   Η παρούσα διπλωματική έχει ως αντικείμενο την μελέτη και την ανάπτυξη ενός αλγορίθμου για την επεξεργασία και ανάλυση καλοηθών και κακοηθών μελανωμάτων, καθώς, και την στατιστική ανάλυση των χαρακτηριστικών που εξήχθησαν ...
  • Τρισδιάστατη εκτύπωση μάσκας προσώπου και λειτουργικός έλεγχος 

   Ξυλάς, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-13)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η τρισδιάστατη εκτύπωση μίας προστατευτικής μάσκας προσώπου με υποδοχή για φίλτρο, ο ενδεικτικός έλεγχος αποδοτικότητας συγκεκριμένων ειδών φίλτρων και ο έλεγχος διαρροών ...
  • Μελέτη της επίδρασης της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στο έμβρυο κατά την περίοδο κύησης 

   Κορδώνη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-13)
   Ο στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η ανάλυση της επίδρασης των ιοντιζουσών ακτινοβολιών στα έμβρυα σε περιόδους κύησης καθώς και η αναζήτηση εύρων δόσεων σε διάφορες ακτινολογικές εξετάσεις και η σύγκριση των μεθόδων ...
  • Assistive devices for visually impaired people 

   Γιώργης, Αλέκος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-13)
   This thesis marks an attempt to better fathom the magnitude of visual impairment as a health issue, the needs of affected individuals, the available assistive technologies and also tries to provide an insight into the ...
  • Μελέτη και σχεδιασμός ομοιώματος ποιότητας εικόνας απεικόνισης άκρων ιπποειδούς με ακτίνες-Χ 

   Κουβεδάκη, Σπυριδούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-13)
   Στην διαγνωστική απεικόνιση, η χρήση ομοιωμάτων παίζει καθοριστικό ρόλο για την αξιολόγηση των διάφορων συστημάτων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους. Στα ακτινογραφικά συστήματα, η συμβολή των ομοιωμάτων είναι υψίστης ...
  • Φασματοσκοπία μάζας και εφαρμογές στη βιοϊατρική τεχνολογία 

   Χατζηλεονταρής, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-13)
   Στη παρούσα εργασία έγινε μία επισκόπηση της φασματοσκοπίας μάζας, μελετήθηκε η λειτουργία του φασματόμετρου μαζών και δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων σε περιβάλλον access του open office στην οποία περιλαμβάνονται εφαρμογές ...
  • Κβαντική βιολογία 

   Παπαθεοδώρου, Σοφία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-14)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια, στο κεφάλαιο 1 γίνεται ιστορική αναδρομή στις ανακαλύψεις ορόσημο της κβαντικής μηχανικής αλλά και της κβαντικής βιολογίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται ...
  • Επιταχυντές σωματιδίων και η χρήση τους σε βιοϊατρικές εφαρμογές 

   Παπασπύρος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-14)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία περιγράφει την εξέλιξη της εφαρμογής επιταχυντών σωματιδίων καθώς και την χρήση τους σε βιοϊατρικές εφαρμογές. Θα αναλύσουμε την δομή αλλά και την λειτουργία των επιταχυντών (γραμμικός, κύκλοτρο, ...
  • Κβαντικοί Υπολογιστές Και Κβαντική Επικοινωνία 

   Ανδριόπουλος, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-14)
   Η παρoύσα εργασία αποτελεί μια μελέτη επί των διαφόρων τεχνολογιών στην Κβαντική Επικοινωνία. Ειδικότερα, αναλύονται τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η χρήση κβαντικών τεχνολογιών έναντι των κλασικών τηλεπικοινωνιών, ενώ ...
  • Κατασκευή και χειρισμός ρομποτικού βραχίονα για αναγνώριση ιατρικών εργαλείων με χρήση NFC 

   Στριμπίνου, Χρυσούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-15)
   Στο επίκεντρο της παρούσας διπλωματικής εργασίας τίθεται ο ρομποτικός βραχίονας LeArm, ο οποίος είναι ανθρωπομορφικού τύπου με 5 βαθμούς ελευθερίας. Στα πλαίσια της εργασίας κατασκευάστηκε ο ρομποτικός βραχίονας και ...
  • Αναπηρικό αμαξίδιο τηλεχειριζόμενο απο Arduino 

   Ραμαντζάς, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021-07-15)
   Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ενός αναπηρικού αμαξιδίου οπού μπορεί, με την χρήση ενός μοχλού (Joystick) να κινείται ευθεία, δεξιά, πίσω και αριστερά με την βοήθεια 2 ηλεκτροκινητήρων ...